Kome se preporučuje NIFTY test?

NIFTY test se prvenstveno preporučuje trudnicama za koje se smatra da imaju povećan rizik   za Daunov sindrom i tamo gde se zahteva skrining test sa najvećom mogućom pouzdanošću bez invazivnih procedura (odnosno bez uzorkovanja plodove vode ili uzorkovanja horionskih resica, što je povezano sa rizikom od pobačaja od 0,5-1%).

Ovaj test se takođe preporučuje ako se sumnja na fetalne hromozomske abnormalnosti koje se ne mogu isključiti na osnovu rezultata kombinovanog testa.

Nadalje, ovaj test se takođe može preporučiti svim trudnicama koje su izložene malom riziku, ali žele testiranje čija je pouzdanost veća od 95% tačnosti detekcije kombinovanog testa bez invazivnih procedura skrininga i time bez rizika od pobačaja.

U nekim retkim slučajevima, NIFTY je kontraindikovan: ako je trudnica primila transfuziju krvi, ako je urađena transplantacija organa ili je lečena matičnim ćelijama jer prisustvo strane (egzogene) DNK može da dovede do pogrešnih rezultata.

Da li je potrebno pored NIFTY testa uraditi i kombinovani test?